บุคลากร

นางสาวเณริศา ชัยศุภมงคลลาภ
หัวหน้างานสื่อสารองค์การ

 

นางสาวสุพรรษา อิ่นอ้อย

เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางสาวมารศรี สรรพนา

เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป

นางสาวสมพิศ ไปเจอะ

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

หัวหน้างานสื่อสารมวลชน

นางสาวฉวีวรรณ มะโนปา

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

นางสาวพุทธชาติ แย้มวิทยวงศ์กุล

นักประชาสัมพันธ์

นายณรงค์กร ประสารแสง

นักประชาสัมพันธ์

นางสาวจุฑามาศ ฉัตรสุริยาวงศ์

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

หัวหน้างานบริหารสื่อใหม่

นางสาวปรียาวีฒ์ รุ่งรัตนไชย

นักประชาสัมพันธ์

นางสาวชานิตา โฮ่คำ

นักประชาสัมพันธ์

นักประชาสัมพันธ์

นางสาวฐาปนี​ เยี่ยมต้น

นักประชาสัมพันธ์

นายชัยพิริยะ พิระยะภิญโญ

นักประชาสัมพันธ์