กองสื่อสารองค์การ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ที่อยู่ : เลขที่ 399 ถ. สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300
โทรศัพท์ : 02-665-3777 ต่อ 6020-6022 ดูหมายเลขทั้งหมดที่ ระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายใน
อีเมล : info@rmutp.ac.th