ทำเนียบผู้บริหาร

นายชัยธวัช ตุ่มมะ

ตุลาคม 2548 – พฤศจิกายน 2549

ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช

พฤศจิกายน 2549 – ตุลาคม 2552

นางศรีสุดา อยู่แย้มศรี

ตุลาคม 2552 – ตุลาคม 2555

รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท

ตุลาคม 2555 – ธันวาคม 2555

ธันวาคม 2560 – มิถุนายน 2561

ผศ.ลักขณา จาตกานนท์

ธันวาคม 2555 – ตุลาคม 2556

ตุลาคม 2557 – ตุลาคม 2559

นางสาวรุ่งฤทัย รำพึงจิต

ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557

นางสาวนปภัช ถิรพัฒน์ธนโภคิน

ตุลาคม 2559 – พฤศจิกายน 2560

นางสาวดุริยางค์ คมขำ

มิถุนายน 2561 – กุมภาพันธ์ 2562

นางสาวสุพรรษา อิ่นอ้อย

กุมภาพันธ์ 2562 – พฤศจิกายน 2563

นายศิริวัฒน์ สายสุนทร

ธันวาคม 2563 – 31 มีนาคม 2566