ช่องทางการสื่อสารหน่วยงานภายใน

Facebook มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สำนัก สถาบัน

กอง

สภา หน่วยวานอื่นๆ

——————————————————

ศูนย์เทเวศร์

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ศูนย์โชติเวช

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

 

ศูนย์พณิชยการพระนคร

คณะบริหารธุรกิจ

คณะศิลปศาสตร์

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

  • Facebook คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

 

ศูนย์พระนครเหนือ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิศวกรรมศาสตร์