งานสื่อสารมวลชน

  • เขียนข่าวและบทความประกอบข่าวต่างๆเพื่อใช้เผยแพร่
  • ผลิตเอกสารข่าวและสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆเพื่อส่งไปเผยแพร่
  • บันทึกภาพข่าว
  • จัดประชุมและฝึกอบรมด้านการสื่อสารองค์กร
  • จัดงานแถลงข่าว ต้อนรับดูแลสื่อมวลชน
  • จัดโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์
  • ปฎิบัติงานด้านสื่อสารมวลชนอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย