งานสื่อสารการตลาด

  • กำหนดกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดและแผนงานด้านการสื่อสารตราสินค้า
  • ผลิตเอกสารเผยแพร่หรือสื่ออื่นๆ เพื่อใช้ในการสื่อสารการตลาดและตราสินค้า
  • การบริหารภาวะวิกฤติและประเด็นข่าว
  • การบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (CRM)
  • วางแผนและจัดโครงการต่างๆทางการตลาด เพื่อให้การสื่อสารองค์กรเกิดประสิทธิภาพทางตราสินค้า
  • ปฎิบัติงานด้านสื่อสารการตลาดอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย