งานบริหารสื่อใหม่

  • เผยแพร่สื่ออิเล็กทรอนิกส์ , สื่อใหม่ (Social Media ) เพื่อการสื่อสารองค์กร
  • ออกแบบและผลิตไฟล์ทางกราฟฟิกต่างๆ เพื่อสำหรับใช้เผยแพร่ในสื่อใหม่ (Social Media )
    อาทิ Website, Facebook, Instagram, Twitter, Youtube และ สื่อ Digital Signage (จอLED)
  • บริหารและควบคุมดูแลช่องทางสื่อใหม่ (Social Media )
  • วางแผน,พัฒนาระบบ และบำรุงรักษาช่องทางสื่อสมัยใหม่ (Social Media )
  • ปฎิบัติงานด้านบริหารสื่อใหม่อื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ช่องทางสื่อใหม่ social media ราชมงคลพระนคร
ช่องทางสื่อใหม่ social media ราชมงคลพระนคร
ลักษณะของสื่อใหม่ social media ประเภทต่างๆ
ลักษณะของสื่อใหม่ social media ประเภทต่างๆ