งานบริหารทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

งานบริหารงานทั่วไป เป็นงานที่สนับสนุนการดำเนินของกองสื่อสารองค์กร โดยมีบทบาทหลักในการสนับสนุน ส่งเสริม ประสานงาน และอำนวยการให้การบริหารจัดการของกองเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งการมีส่วนร่วมของบุคลากร บทบาทหน้าที่ของงานบริหารทั่วไป ประกอบด้วย

  • งานด้านสารบรรณและเอกสารการพิมพ์ต่าง ๆ
  • งานด้านบุคลากร
  • งานด้านพัสดุและครุภัณฑ์
  • งานด้านแผนและงบประมาณ
  • งานด้านการเงินและบัญชี
  • งานด้านจัดการประชุมต่าง ๆ
  • งานด้านประกันคุณภาพการศึกษา
  • งานด้านจัดการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
  • งานด้านการจัดการความรู้(KM)
  • งานด้านธุรการต่างๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย