กิจกรรม KM58

1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ58

2 แผนการจัดการความรู้ แผน 3 กองประชาสัมพันธ์

3 คำสั่งKM58_กองประชาสัมพันธ์

4 รายงานผลการจัดการความรู้แผนที่ 3

5 การประเมินเรื่องการประเมินประสิทธิผลของแผนการจัดการความรู้ กองสื่อสารองค์กร

5.1 การประเมินผลเรื่องการจัดการความรู้ในองค์กร ปีงบประมาณ 2558

6 ทะเบียนความรู้

6.1 ภาพลักษณ์ คืออะไร

6.2 วัสดุตีพิมพ์ คืออะไร

6.3 เคล็ดลับความสำเร็จของผู้บริหารทางการตลาด CMO ในโลกยุคดิจิทัล