ข่าว

การประชุมบุคลากรกองสื่อสารองค์กร ครั้งที่ 1/2559

กองสื่อสารองค์กร จัดประชุมบุคลากร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี  โดยมี รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท  รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร เป็นประธานการประชุม
ในที่ประชุมมีการรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละฝ่าย  แผนการดำเนินงานของบุคลการและการเตรียมการดำเนินงานของกองสื่อสารองค์กร

177617771778