ข่าว

กองสื่อสารองค์กร จัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานและดูแลเว็บไซต์

DSC_9268

รศ. สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพของผู้ปฏิบัติงานและดูแลเว็บไซต์ระดับหน่วยงาน จัดขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในการดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

DSC_9226 DSC_9228 DSC_9231 DSC_9237 DSC_9238 DSC_9249 DSC_9250 DSC_9251 DSC_9252 DSC_9253 DSC_9254 DSC_9257 DSC_9258 DSC_9260 DSC_9261 DSC_9265 DSC_9266 myhomeDSC_9274DSC_9285DSC_9281 DSC_9282 DSC_9284 DSC_9285 DSC_9287 DSC_9290DSC_9275DSC_9280DSC_9273DSC_9271S__52396036