ติวเข้ม Smart PR ยุค 4.0 ครั้งที่ 1

รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดการอบรม Smart PR ครั้งที่ 1 โดยมีนักประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ และคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น เข้าร่วมเพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ และเทคนิคการถ่ายภาพประกอบข่าว จัดโดยกองสื่อสารองค์กร ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร วันที่ 29 ธันวาคม 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 9

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 9 ภายใต้หัวข้อวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : ความท้าทายด้านสังคมดิจิทัล (ICON SCI – the 9th RMUTP International Conference on Science, technology and Innovation for Sustainable Development : Challenges Towards the Digital Society) ระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ ซึ่งได้รับเกียรติจากพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด การจัดงานครั้งนี้เพื่อเป็นเวทีสากลในการนำเสนอผลงานและสร้างเครือข่ายทางวิชาการและวิจัยด้านต่างๆ ซึ่งจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักวิจัยในประเทศและต่างประเทศ