ประวัติความเป็นมา

ประวัติกองสื่อสารองค์กร

กองสื่อสารองค์ เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมีการปรับโครงสร้างและเปลี่ยนชื่อ จากกองประชาสัมพันธ์ ที่เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 มาตรา 24 และมาตรา 27 เป็น “กองสื่อสารองค์กร” เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ตามมติที่ประชุม สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 6/2558 เพื่อปรับปรุงบทบาทภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบและการแบ่งส่วนงานภายในให้รองรับกับความเปลี่ยนแปลงของการสื่อสารองค์กรในยุคปัจจุบัน