บุคลากร

นางสาวดุริยางค์ คมขำ
ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร

 

นางสาวสุพรรษา อิ่นอ้อย
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

 

นางสาวมารศรี สรรพนา
เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป

นางสาวสมพิศ ไปเจอะ
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
หัวหน้างานสื่อสารมวลชน

 

นางสาวฉวีวรรณ มะโนปา
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

นางสาวพุทธชาติ แย้มวิทยวงศ์กุล
นักประชาสัมพันธ์

นายณรงค์กร ประสารแสง
นักประชาสัมพันธ์

นางสาวจุฑามาศ ฉัตรสุริยาวงศ์
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
หัวหน้างานบริหารสื่อใหม่

 

นางสาวณิชชา กุลเตชะวณิช
นักประชาสัมพันธ์

จ่าสิบเอกเกียรตินันท์ ลงทอง
นักประชาสัมพันธ์

นายวุฒิชัย แก้วจันทร์
นักประชาสัมพันธ์

นางสาวกนกพร บุญเพ็ญ
นักประชาสัมพันธ์
หัวหน้างานสื่อสารการตลาด

 

นางสาวฐิติรัตน์ รัตนประพันธ์
นักประชาสัมพันธ์