บุคลากร

นางสาวสุพรรษา อิ่นอ้อย
ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์การ

 

 

นางสาวมารศรี สรรพนา
เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป

นางสาวสมพิศ ไปเจอะ
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
หัวหน้างานสื่อสารมวลชน

 

นางสาวฉวีวรรณ มะโนปา
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

นางสาวพุทธชาติ แย้มวิทยวงศ์กุล
นักประชาสัมพันธ์

นายณรงค์กร ประสารแสง
นักประชาสัมพันธ์

นางสาวจุฑามาศ ฉัตรสุริยาวงศ์
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
หัวหน้างานบริหารสื่อใหม่

 

นางสาวฉันทกาญจน์ มั่งแว่น
นักประชาสัมพันธ์

นางสาวปรียาวีฒ์ รุ่งรัตนไชย
นักประชาสัมพันธ์

นางสาวชานิตา โฮ่คำ
นักประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวฐิติรัตน์ รัตนประพันธ์
นักประชาสัมพันธ์

นางสาวฐาปนี​ เยี่ยมต้น
นักประชาสัมพันธ์