บุคลากร

นางสาวสุพรรษา อิ่นอ้อย
ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์การ

 

 

นางสาวมารศรี สรรพนา
เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป

นางสาวสมพิศ ไปเจอะ
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
หัวหน้างานสื่อสารมวลชน

 

นางสาวฉวีวรรณ มะโนปา
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

นางสาวพุทธชาติ แย้มวิทยวงศ์กุล
นักประชาสัมพันธ์

นายณรงค์กร ประสารแสง
นักประชาสัมพันธ์

นางสาวจุฑามาศ ฉัตรสุริยาวงศ์
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
หัวหน้างานบริหารสื่อใหม่

 

 

นางสาวฐาปนี​ เยี่ยมต้น
นักประชาสัมพันธ์

นักประชาสัมพันธ์

นางสาวฐิติรัตน์ รัตนประพันธ์
นักประชาสัมพันธ์