งานบริหารทั่วไป

  • ปฎิบัติงานด้านสารบรรณและเอกสารการพิมพ์ต่างๆ
  • ปฎิบัติงานด้านบุคลากร
  • ปฎิบัติงานด้านพัสดุและครุภัณฑ์
  • ปฎิบัติงานด้านแผนและงบประมาณ
  • ปฎิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
  • ปฎิบัติงานด้านจัดการประชุมต่างๆ
  • ปฎิบัติงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา
  • ปฎิบัติงานด้านจัดการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
  • ปฎิบัติงานด้านการจัดการความรู้(KM)
  • ปฎิบัติงานด้านธุรการต่างๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย